WILMA LIGTHART
WILMA LIGTHART
Rustenburgerstraat 396 - 1072 HH Amsterdam - M +31(0)650243143 - wilma@wilmaligthart.nl
- actress - filmmaker (website) - yoga teacher (website) -
   

 

 
 
   

" Wilma ligthart is a Renaissance woman"

She is filmmaker, actress and yoga teacher.